↑ Powrót do Auto Klimatyzacja

Eksploatacja klimatyzacji

 

Aby kli­ma­ty­za­cja dzia­ła­ła sku­tecz­nie nawet pod­czas naj­więk­szych upa­łów trze­ba o nią za­dbać i wy­ko­nać ru­ty­no­wy prze­gląd.Do praw­dzi­we­go lata jesz­cze jest tro­chę czasu, ale warto już teraz za­trosz­czyć się o ten układ.Pierw­sze moc­niej­sze pro­mie­nie słoń­ca mocno na­grza­ły już wnę­trze sa­mo­cho­du, więc trze­ba było włą­czyć kli­ma­ty­za­cję. Nie­ste­ty wielu kie­row­ców się roz­cza­ro­wa­ło, po­nie­waż po włą­cze­niu A/C, po raz pierw­szy od bar­dzo dłu­gie­go czasu, kli­ma­ty­za­cja w ogóle nie dzia­ła­ła lub jej sku­tecz­ność była nie­wiel­ka.Fot. Grzegorz Burda: Przegląd klimatyzacji wykonywać najlepiej co roku przed sezonem letnim. 

Prze­gląd warto wy­ko­nać kilka ty­go­dni przed na­sta­niem upa­łów, po­nie­waż mo­że­my zro­bić to bez ner­wów i gdy ko­niecz­na bę­dzie na­pra­wa, to do pierw­szych upa­łów na pewno uda się uru­cho­mić kli­ma­ty­za­cję. Po­nad­to ser­wi­sy mają obec­nie mniej­szy ruch, usłu­ga bę­dzie wy­ko­na­na ta­niej, bez po­śpie­chu i na pewno do­kład­niej. Na prze­gląd po­win­ni wy­brać się rów­nież kie­row­cy, któ­rym wy­da­je się, że kli­ma­ty­za­cja dzia­ła po­praw­nie.

 

Sku­tecz­ność kli­ma­ty­za­cji za­le­ży w głów­nej mie­rze od ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, czyli gazu R134a, któ­rym na­peł­nio­ny jest układ. Kli­ma­ty­za­cja nie bę­dzie pra­wi­dło­wo dzia­łać jeśli bę­dzie go za mało lub za dużo. W tym dru­gim przy­pad­ku może jesz­cze dojść do uszko­dze­nia sprę­żar­ki. Spe­cy­fi­ka tego gazu jest taka, że nawet po­mi­mo zu­peł­nej szczel­no­ści ukła­du w ciągu roku ubywa około 10 do 15 proc. czyn­ni­ka.

 

Wów­czas spraw­ność ta­kiej kli­ma­ty­za­cji znacz­nie się ob­ni­ża i sprę­żar­ka musi pra­co­wać zde­cy­do­wa­nie dłu­żej, aby osią­gnąć od­po­wied­ni efekt. Jeśli czyn­ni­ka bę­dzie bar­dzo mało to nawet mimo prak­tycz­nie cią­głej pracy sprę­żar­ki nie uda się osią­gnąć od­po­wied­nio ni­skiej tem­pe­ra­tu­ry, a cią­głe więk­sze ob­cią­że­nie sil­ni­ka spo­wo­du­je tylko znacz­ny wzrost zu­ży­cia pa­li­wa.

 

Kli­ma­ty­za­cja nie jest więc urzą­dze­niem bez­ob­słu­go­wym i wy­ma­ga sys­te­ma­tycz­ne­go ser­wi­so­wa­nia. Prze­gląd naj­le­piej wy­ko­ny­wać raz w roku, naj­rza­dziej co dwa lata.

Fot. Grzegorz Burda: Główne elementy klimatyzacji samochodowej.

Do ser­wi­so­wa­nia kli­ma­ty­za­cji po­trzeb­ny jest spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, który obec­nie po­sia­da­ją wszyst­kie ASO oraz bar­dzo dużo ser­wi­sów nie­za­leż­nych. Ser­wi­sy te po­sia­da­ją urzą­dze­nia do na­peł­nia­nia gazem R134a. W zde­cy­do­wa­nie gor­szej sy­tu­acji są wła­ści­cie­le kli­ma­ty­za­cji na stary i za­bro­nio­ny już gaz R12, który był sto­so­wa­ny do po­cząt­ku lat 90. Obec­nie taki układ trze­ba prze­ro­bić na nowy gaz, a to nie­ste­ty kosz­tu­je bar­dzo dużo, od 1000 do 2500 zł.

 

Ru­ty­no­wy prze­gląd po­le­ga na pod­łą­cze­niu ukła­du do spe­cjal­ne­go urzą­dze­nia, które od­sy­sa stary czyn­nik, na­stęp­nie spraw­dza szczel­ność i jeśli test prze­bie­gnie po­zy­tyw­nie na­peł­nia układ świe­żym czyn­ni­kiem i ole­jem. Cała ope­ra­cja trwa nie­wie­le ponad 30 minut.

 

W pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cej kli­ma­ty­za­cji tem­pe­ra­tu­ra po­wie­trza wy­do­by­wa­ją­ce­go się z na­wie­wów po­win­na wy­no­sić od 5 do 8 st. C. Po­miar na­le­ży wy­ko­ny­wać po kilku lub nawet kil­ku­na­stu mi­nu­tach od włą­cze­nia, aby ka­na­ły wen­ty­la­cyj­ne były od­po­wied­nio schło­dzo­ne.

 

Bar­dzo ważną funk­cję w ukła­dzie A/C pełni osu­szacz, któ­re­go za­da­niem jest po­chła­nia­nie wil­go­ci z ukła­du. Po­win­no się go wy­mie­niać po każ­dym roz­sz­czel­nie­niu lub uster­ce sprę­żar­ki, a w pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cym ukła­dzie co dwa, trzy lata. Nie­ste­ty ze wzglę­du na wy­so­kie kosz­ty (cena fil­tra od 200 do 800 zł) pra­wie nikt tego nie robi. Warto na­to­miast wy­mie­nić filtr pył­ko­wy, który ma duży wpływ na wen­ty­la­cję ka­bi­ny.

 

Ku­pu­jąc uży­wa­ny sa­mo­chód z kli­ma­ty­za­cją warto spraw­dzić, czy dzia­ła ona po­praw­nie, gdyż kosz­ty na­pra­wy mogą oka­zać się ogrom­ne. Nie dajmy się na­brać, że układ trze­ba tylko na­peł­nić, gdyż sprze­da­ją­cy na pewno by to wy­ko­nał. Nie­spraw­ną kli­ma­ty­za­cję trze­ba trak­to­wać jakby jej nie było w po­jeź­dzie i nie ma sensu wy­da­wać pie­nią­dze na nie­dzia­ła­ją­ce urzą­dze­nie.

klimatyzacja_samochodowa

Serwis klimatyzacji samochodowej

  Zapraszamy na serwis klimatyzacji  W skład usługi wchodzą: sprawdzenie szczelnośći wymiana czynnika na nowy wymiana oleju w sprężarce ozonowanie wnętrza samochodu  

Pokaż strony »