Auto Klimatyzacja

autoklimatyzacja baner

 

Oferujemy przeglądy klimatyzacji samochodowych wszystkich marek.

W skład oferty wchodzą:
-odessanie starego czynnika i oleju
-wytworzenie próżni w układzie
-sprawdzenie próżniowe szczelności układu
-dodanie oleju sprężarkowego
-napełnienie klimatyzacji czynnikiem R 134a
-ozonowanie (odgrzybianie) klimatyzacji
-drobne naprawy układów klimatyzacji, lokalizacja usterki czynnikiem uv.

 

Przeglądy wykonujemy nowoczesną stacją obsługi klimatyzacji samochodowych Viaken.

viaken

 

 

Eksploatacja klimatyzacji

  Aby kli­ma­ty­za­cja dzia­ła­ła sku­tecz­nie nawet pod­czas naj­więk­szych upa­łów trze­ba o nią za­dbać i wy­ko­nać ru­ty­no­wy prze­gląd.Do praw­dzi­we­go lata jesz­cze jest tro­chę czasu, ale warto już teraz za­trosz­czyć się o ten układ.Pierw­sze moc­niej­sze pro­mie­nie słoń­ca mocno na­grza­ły już wnę­trze sa­mo­cho­du, więc trze­ba było włą­czyć kli­ma­ty­za­cję. Nie­ste­ty wielu kie­row­ców się roz­cza­ro­wa­ło, po­nie­waż po włą­cze­niu A/C, po …

Pokaż strony »